Bảo mật
Bảo mật thông tin có ý nghĩa rất quan trọng đối với khách hàng. Để hiểu bản chất của tính bảo mật cũng như cách áp dụng đối với các luật sư tại Việt Nam là rất quan trọng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, luật sư chỉ được phép tiết lộ thông tin do khách hàng cung cấp trong ba trường hợp giới hạn như sau. Một là, luật sư có thể tiết lộ thông tin nếu được sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. Hai là, luật sư có trách nhiệm cung cấp thông tin do khách hàng cung cấp, nếu thông tin đó có liên quan đến việc thực hiện một hành vi phạm tội. Ba là, các luật sư có thể tiết lộ thông tin nếu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu luật sư phải cung cấp.

Indochine Counsel đề cao tính bảo mật thông tin của khách hàng và luôn chỉ rõ tầm quan trọng của việc giữ bảo mật thông tin của khách hàng cho đội ngũ luật sư cũng như đội ngũ nhân sự hỗ trợ của mình. Việc tiết lộ thông tin sẽ chỉ được phép thực hiện trong các trường hợp bắt buộc như trên, và trước khi thực hiện, Indochine Counsel sẽ nỗ lực thông báo cho khách hàng.

Trong một số trường hợp, sau khi một giao dịch hay vụ việc đã kết thúc thành công, Indochine Counsel sẽ cần sự chấp thuận của khách hàng cho việc công bố vụ việc nhằm mục đích quảng bá dịch vụ của Công ty. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện công bố vụ việc đó sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ đại diện hợp pháp của khách hàng trước khi phát hành một ấn phẩm nào.

Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.