Tài chính & Ngân hàng
Indochine Counsel tư vấn cho các ngân hàng trong nước và nước ngoài, các tổ chức tài chính và các bên vay là doanh nghiệp về quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến nhiều hình thức vay khác nhau cũng như các công cụ nợ và các giao dịch cấp vốn khác.

Các loại hình dịch vụ: 

  • Cung cấp ý kiến pháp lý về các khoản vay hoặc các giao dịch cấp vốn, bao gồm thực hiện công tác thẩm định pháp lý
  • Tài trợ vốn cho dự án
  • Tài trợ vốn phát triển dự án bất động sản
  • Tài trợ vốn được bảo đảm bằng tài sản
  • Cơ cấu và các loại hình biện pháp bảo đảm
  • Xin các chấp thuận của cơ quan nhà nước, thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước, xử lý các khoản vay và biện pháp bảo đảm
  • Rà soát và soạn thảo các tài liệu ngân hàng
  • Tư vấn về việc tuân thủ pháp luật và tư vấn về các quy định pháp luật


Luật sư liên quan

Đặng Thế Đức
Steven Jacob
Nguyễn Thị Hồng DươngTin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.