Thông báo Pháp lý

Những điều khoản và điều kiện này nhằm điều chỉnh việc sử dụng website / trang web Indochine Counsel của quý khách. Bằng việc sử dụng trang web, quý khách đã xác nhận rằng mình chấp thuận với các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo.

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả những thông tin và sự diễn đạt tại trang web này chỉ nhằm cung cấp cho mục đích thông tin chung và không căn cứ vào sự tư vấn pháp lý hoặc ý kiến pháp lý cho bất kỳ trường hợp hay hoàn cành cụ thể nào. Indochine Counsel không chịu trách nhiệm cho tổn thất của bất kỳ điều gì có thể phát sinh từ việc dựa vào các thông tin có trên trang web này. Chúng tôi khuyến nghị rằng, quý khách nên tìm kiếm sự tư vấn cho các tình huống cụ thể.

Các ấn phẩm của chúng tôi

Các ấn phẩm và tài liệu được tạo ra hoặc xuất bản bởi Indochine Counsel trên trang web này đều được soạn lập để cung cấp cho khách hàng và các đối tác tiềm năng của chúng tôi những thông tin tổng quát của chủ đề liên quan chỉ cho mục đích tham khảo, không đặt ra giả định về trách nhiệm hay hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này đối với Indochine Counsel và/hoặc các Luật sư của chúng tôi. Thông tin/tài liệu được cung cấp không với chủ định để làm căn cứ dựa vào như một sự thay thế cho việc tư vấn pháp lý hoặc các tư vấn chuyên môn khác.

Liên kết tới các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết tới các trang web khác. Bất kỳ trang web nào được liên kết trên trang của chúng tôi không bao hàm việc chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực trang web được liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào của quý khách phát sinh hoặc có liên quan đến việc quý khách sử dụng những trang web đó.

Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót và/hoặc thiếu sót nào trên trang web này. Đối với những thông tin/tài liệu được sao chép từ nơi khác, bản quyền đối với những thông tin/tài liệu đó được giữ nguyên với chủ sở hữu tương ứng.

Thương hiệu

“Indochine Counsel”, biểu tượng IC, khẩu hiệu “Think Business, Practising Law” và các nhãn hiệu khác được sử dụng trên trang web của Indochine Counsel là thương hiệu của Indochine Counsel, và có thể không được sử dụng nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản từ Indochine Counsel.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin hoặc bất kỳ yêu cầu thông tin nào liên quan đến trang web này, xin vui lòng liên hệ với quản lý trang web tại info@indochinecounsel.com.

Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.