Press Room
Indochine Counsel Supports VNIDA’s Efforts to Improve Corporate Governance in Vietnam

16/03/2023
Indochine Counsel Press Release

 
Ho Chi Minh City, 16 March 2023 --- Indochine Counsel is proud to support the Vietnam Independent Directors Association (VNIDA) in the “Report on Independent Directors Survey in Public Companies in Vietnam”, with the participation of our Managing Partner Dang The Duc and Junior Associate Ngo Dang Loc. The survey and the report have been conducted by the VNIDA and FiinGroup Vietnam Joint Stock Company (FiinGroup Vietnam) with the primary technical support from the International Finance Corporation (IFC) through the SECO-funded Vietnam Integrated ESG Program.

The report examines the current situation, evaluates the role of independent directors in public companies in Vietnam, and identifies the challenges and issues that independent directors/companies are facing. Based on that, suitable proposals and recommendations are made to address difficulties and challenges. The report’s findings and recommendations can provide a foundation and basis for stakeholders, including legislative and regulatory bodies, professional advisors, investors/shareholders, businesses, and other relevant parties, to improve the role and function of independent directors, and raise corporate governance standards and practices in Vietnam.

“We are honored to have contributed to the Report on Independent Directors Survey in Public Companies in Vietnam, and support the efforts of the VNIDA and FiinGroup to promote better corporate governance in Vietnam,” said Dang The Duc, Managing Partner of Indochine Counsel. “We believe that this report will help identify opportunities to enhance the effectiveness of independent directors in public companies, which will ultimately benefit stakeholders and the Vietnamese economy as a whole.”

The Press Release by the VNIDA and FiinGroup Vietnam: https://www.vnida.vn/en/announcement-of-the-report-on-independent-directors-survey-in-public-companies-in-vietnam/.

The report is available for download at: https://www.vnida.vn/en/download-the-report-on-independent-directors-survey-in-public-companies-in-vietnam/ (English version) and https://www.vnida.vn/bao-cao-khao-sat-thanh-vien-doc-lap-hdqt-tai-cac-cong-ty-dai-chung-o-viet-nam/ (Vietnamese version).

----------------

Indochine Counsel Hỗ trợ Nỗ lực của VNIDA để Thúc đẩy Quản trị Công ty tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/3/2023 --- Indochine Counsel tự hào được hỗ trợ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) thực hiện “Báo cáo Khảo sát Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị tại các Công ty Đại chúng ở Việt Nam”, với sự tham gia của Luật sư Điều hành, ông Đặng Thế Đức và Luật sư Cộng sự, ông Ngô Đăng Lộc. Khảo sát và báo cáo được thực hiện bởi VNIDA và Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam (FiinGroup Việt Nam) với sự hỗ trợ kỹ thuật chính từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thông qua Chương trình Tích hợp ESG Việt Nam được tài trợ bởi SECO.

Báo cáo xem xét hiện trạng, đánh giá vai trò của thành viên độc lập hội đồng quản trị (HĐQT) trong các công ty đại chúng tại Việt Nam và xác định những thách thức cũng như các vấn đề mà thành viên độc lập HĐQT/công ty đang phải đối mặt. Trên cơ sở đó, đưa ra những đề xuất và khuyến nghị phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thách thức. Những phát hiện cùng với các khuyến nghị trong báo cáo có thể cung cấp cơ sở và nền tảng cho các bên liên quan bao gồm cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý, cố vấn chuyên môn, nhà đầu tư/cổ đông, doanh nghiệp và các bên liên quan khác trong việc cải thiện vai trò và chức năng của thành viên độc lập HĐQT, cũng như nâng cao các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam.

“Chúng tôi rất vinh dự được đóng góp thực hiện Báo cáo Khảo sát Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị tại các Công ty Đại chúng ở Việt Nam cũng như hỗ trợ nỗ lực của VNIDA và FiinGroup trong việc thúc đẩy một nền quản trị công ty tốt hơn tại Việt Nam,” ông Đặng Thế Đức, Luật sư Điều hành của Indochine Counsel chia sẻ. “Chúng tôi tin rằng báo cáo này sẽ giúp xác định các cơ hội để nâng cao hiệu quả của thành viên độc lập HĐQT trong các công ty đại chúng, qua đó mang lại lợi ích cho các bên liên quan và nền kinh tế Việt Nam nói chung.”

Thông cáo Báo chí của VNIDA và FiinGroup Việt Nam: https://www.vnida.vn/cong-bo-bao-cao-khao-sat-thanh-vien-doc-lap-hdqt-tai-cac-cong-ty-dai-chung-o-viet-nam/.

Quý vị có thể tải báo cáo đầy đủ tại: https://www.vnida.vn/en/download-the-report-on-independent-directors-survey-in-public-companies-in-vietnam/ (Phiên bản tiếng Anh) và https://www.vnida.vn/bao-cao-khao-sat-thanh-vien-doc-lap-hdqt-tai-cac-cong-ty-dai-chung-o-viet-nam/ (Phiên bản tiếng Việt).

Related News

Indochine Counsel Appoints Mai Nguyen as Senior Associate

Indochine Counsel Facilitated Successful Closing of EQuest Education Group's US$120 Million Deal

Managing Partner Dang The Duc listed in the ALB Asia Super 50 TMT Lawyers 2023

Indochine Counsel Welcomes New Senior Counsel Nguyen Quoc Vinh

Indochine Counsel co-sponsors Corum Group’s virtual Merge Briefing Seminar on May 23, 2023Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2023 Indochine Counsel. All Rights Reserved.